FA's vedtægter

FORENINGEN FOR AMPUTEREDE – VEDTÆGTER

 § 1          NAVN OG HJEMSTED
Stiftet den 30. januar 1985

Hjemsted: Odense Kommune

 § 2          FORMÅL
Foreningens formål er:

- at yde støtte til den amputerede og de pårørende fysisk, psykisk og socialt.
- at hjælpe den amputerede til at leve i harmoni med sit handicap.
- at foretage fysiske idrætslige aktiviteter som medlem af Dansk Handicap Idræts-Forbund og Samvirkende Idrætsklubber i Odense. 

§ 3          MEDLEMMER
Som medlemmer optages alle, der vedkender sig nærværende vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4          BESTYRELSEN
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, og sekretær og kasserer vælges på lige årstal.

§ 5          KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder den  15. januar. 

§ 6          GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er generalforsamling, der afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelsen sker skriftligt eller annonceres i dagspressen med en angivelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger.

 § 7          DAGSORDEN
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og revisorer

 § 8          EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 § 9          REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. Senest 14 dage før generalforsamlingen afleveres regnskabet til revisorerne. Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 §10          HÆFTELSER
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke denne forening hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over foreningskontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 § 11          TEGNING
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.   

§ 12          FORENINGENS OPHØR
Foreningen kan ophøre, såfremt 2/3 af medlemmerne i to på hinanden – med 14 dages mellemrum – følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ved foreningens ophør overføres alle aktiver og passiver til en forening eller en organisation med samme indhold som i vores formålsparagraf.

 

Således vedtages ved foreningens stiftende generalforsamling den 30. januar 1985.

Ændret den 26. marts 1990, den 24. marts 1999, den 20. marts 2002 og den 26. marts 2012.